مسیر صفحه جاری : اخبار»بایگانی اخبار
بایگانی اخبار
سوداگري زمين ريشه گراني مسكن است
يکشنبه, ارديبهشت 06, 1394 by روابط عمومی انجمن

 به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي، عباس آخوندي در شانزدهمين نشست شوراي هماهنگي روساي مراكز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي اظهار داشت: 35 سال است كه گفته مي‌شود قيمت زمين را از مسكن حذف كنيم زيرا كه سهم زمين در قيمت تمام شده مسكن زياد است؛ اما ريشه اين مساله سوداگري است و اگر كاربري زمين قابل داو ستد نباشد ارزش آن نيز ثابت باقي مي ماند و اين تغيير كاربري‌ها، سوداگري است و اگر دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعات باشد اين مسأله رخ نمي‌دهد.
وزير راه و شهرسازي با تشريح اهميت دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعات وذكر نمونه‌اي در حوزه شهرسازي اشاره كرد و گفت: اين سيستم پوپوليسم (عَوام‌گرايي) تمام شهرهاي ايران را دچار بحران كرده است به عنوان نمونه تهران يك هفته هواي سالم در طول سال دارد و اين خود به خود اتفاق نيفتاده است بلكه نتيجه بي انضباطي شهري است كه شهر را غير قابل سكونت كرده است.
وي ادامه داد: اين بي انضباطي خود معلول است زيرا كه شهروندان از حق قانوني خود مطلع نيستند و وقتي اطلاع رساني صورت نمي گيرد اين بحث "يله و رها" بودن قيمت مسكن اتفاق مي‌افتد و در دو سال اخير با دنبال كردن انضباط شهري و ديگر موارد، قيمت مسكن جهش نداشت.
آخوندي در ابتداي سخنانش با اشاره به اينكه شعار "تدبير و اميد" در برابر "پوپوليسم" قرار مي گيرد، توضيح داد: اين دولت ميراث دار دو موضوع "يارانه‌ها" و "مسكن مهر" است كه هنوز ملت نتوانسته‌اند از بحث يارانه‌ها كه بودجه كشور را فلج كرده است؛ رهايي پيدا كنند و گرفتاري مسكن مهر در تامين امكانات كامل شهري و رفاهي اين مجموعه‌‌ها نيز تا چند دولت باقي خواهند ماند و دولت‌هاي مختلف بايد به دنبال به نتيجه رساندن اين موضوع باشند. 
وي خطاب به روساي مراكز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، تصريح كرد: بيشترين ويژگي "پوپوليسم" تهي كردن موضوعات از درون بدون اينكه سودمندي و تداوم آن سياست روشن باشد، است. 
سياه و سفيد كردن موضوعات و تقدس بخشي به برخي امور ويژگي‌هاي ديگر پوپوليسم. به عنوان نمونه وقتي مسكن مهر اجرا شد سودمندي آن را كسي اندازه گيري نكرده و عواقب انتشار "پول داغ" به ميزان 50 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته نشده بود و زماني كه افزايش يارانه‌ها تا 200 هزار تومان مطرح مي‌شد؛ آينده ايران مهم نبود.
عضو كابينه دولت تدبير و اميد با اشاره به اينكه سياست‌هاي تبليغي دولت "تدبير و اميد" نسبت به دولت گذشته تغيير كرده است، بيان داشت: نخستين ويژگي "پوپوليسم" وارد نشدن به بحث‌هاي كارشناسي و صادر كردن بيانيه است؛ زيرا كه بحث كارشناسي سخت و بيانيه دادن راحت است؛ شما كه مي خواهيد به جنگ "پوپوليسم" برويد بايد استدلال كنيد اگر در دام منطق پوپوليسم بيفتد؛ نقطه شكست است. زيرا كسي كه اين سياست را طراحي كرده، براي گريز از استدلال، بيانيه مي دهد وي مي خواهد شما را در برابر ارزش‌هاي خود ساخته، خود پاسخگو كند در حالي‌كه كار دولت تدبير و استدلال‌ آوردن است . ليكن آوردن استدلال براي مواردي كه بنيانش غلط است آب در هاون كوبيدن است.
آخوندي يادآور شد: مخاطب در دولت تدبير و اميد شهروند است و شهروند موجودي صاحب و داراي حق است كه بايد به اطلاعات دسترسي داشته باشد كه در سيستم "پوپوليسم" فقط هدف راه انداختن موج و كشاندن مردم به دنبال خود است اما در "تدبير و اميد" به مردم به عنوان كنشگران خردورز كه در اداره جامعه مي توانند مشاركت كنند، در نظر گرفته مي‌شود.
وي خطاب به روساي مراكز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارتخانه‌هاي و دستگاه‌هاي اجرايي، توصيه كرد: از منطق "پوپوليسم" دور شويد چون فلج كننده است و مي تواند آينده ملت را دچار مخاطره كند.
وزير راه و شهرسازي در ادامه سخنانش با اشاره به تعاريف متفاوتي كه مي توانيم از مخاطب داشته‌باشيم، ابراز داشت: اصل آزادي دسترسي به اطلاعات را بايد بپذيريم و هزاران اطلاعات در دستگاه‌هاي اجرايي توليد مي‌شود اما اين اطلاعات بايد پردازش شود و با دسترسي آزاد، حقوق شهروندي رعايت مي‌شود و مردم درگير سياست‌هاي دولت مي‌شوند.
اين عضو هيأت علمي دانشگاه تهران در ادامه سخنانش با اشاره به لزوم توجه به رسانه‌هاي نوظهور گفت: اگر فكر مي‌كنيم ما منشأ اطلاعات هستيم و آن را كنترل مي كنيم اشتباه است زيرا كنترل اطلاعات در اين دوران غير ممكن است و بايد به جاي سياست‌هاي انفعالي، سياست فعال در رسانه‌هاي نوظهور داشته باشيم.
آخوندي ابراز داشت: در اطلاع رساني بايد دو موضوع نشان دادن امكانات و عملكرد و عبرت از اتفاقات گذشته بايد مد نظر باشد؛ در حالي كه در مورد اتفاقات ناگوار با اتهام زني اطلاع رساني مي‌كنيم كه در اين صورت اطلاعات، ناقص و مخفي مي‌شود.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه بتوانيم از "پوپوليسم" به "تدبير" عبور كنيم و حق دسترسي آزاد به اطلاعات را توسط شهروندان تأمين كنيم.
شانزدهمين نشست شوراي هماهنگي روساي مراكز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارتخانه‌هاي و دستگاه‌هاي اجرايي شامگاه گذشته با حضور دبير شوراي اطلاع رساني دولت و رؤساي مراكز در ساختمان شهيد دادمان وزارت راه وشهرسازي برگزار شد.