مسیر صفحه جاری : اخبار»بایگانی اخبار
بایگانی اخبار
کاندیداهای عضو انجمن انبوه سازان
شنبه, مهر 11, 1394 by روابط عمومی انجمن

کاندیداهای هفتمین دوره هیأت مدیره سازان نظام مهندسی ساختمان استان که عضو انجمن می باشند.

عمران : سلیمان برزگر 13- S
داود حسن پور کهنموئی 24- S
آیدین شاهوردی پور بافنده 47- S
محمدرضا صفوت راد 57- S
محمدحسن علیزاده نظمی 63- S
علیرضا کاظمی کلجاهی 72- S
حسن مهرآمیز 82- S
سیدمحمدعلی یثربی گاوگانی 91- S
معماری : محمدرضا عیدی بارنجی 21- A
شهرسازی : منوچهر زرنشانی اصل 02- U