مسیر صفحه جاری : اخبار
اخبار و رویدادها
انتخاب مجدد آقای مهندس برزگر بعنوان ریاست هیأت مدیره کانون سراسری
چهارشنبه, بهمن 06, 1395 by دبیرخانه انجمن

انتخاب مجدد آقای مهندس برزگر بعنوان ریاست هیأت مدیره کانون سراسری

?????? ?????...
انتخاب مجدد آقای مهندس برزگر بعنوان ریاست هیأت مدیره کانون سراسری
چهارشنبه, بهمن 06, 1395 by دبیرخانه انجمن

انتخاب مجدد آقای مهندس برزگر بعنوان ریاست هیأت مدیره کانون سراسری

?????? ?????...
عدم وجود مجوز برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث شده اند
يکشنبه, دي 05, 1395 by دبیرخانه انجمن

عدم وجود مجوز برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث شده اند

?????? ?????...
عدم وجود مجوز برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث شده اند
يکشنبه, دي 05, 1395 by دبیرخانه انجمن

عدم وجود مجوز برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث شده اند

?????? ?????...
گزارش مجمع عموی عادی مورخ 95/9/16 انجمن انبوه سازان
پنجشنبه, آذر 25, 1395 by دبیرخانه انجمن

گزارش مجمع عموی عادی مورخ 95/9/16 انجمن انبوه سازان مسکن استان

?????? ?????...
گزارش مجمع عموی عادی مورخ 95/9/16 انجمن انبوه سازان
پنجشنبه, آذر 25, 1395 by دبیرخانه انجمن

گزارش مجمع عموی عادی مورخ 95/9/16 انجمن انبوه سازان مسکن استان

?????? ?????...
گزارش مجمع عموی عادی مورخ 95/9/16 انجمن انبوه سازان
پنجشنبه, آذر 25, 1395 by دبیرخانه انجمن

گزارش مجمع عموی عادی مورخ 95/9/16 انجمن انبوه سازان مسکن استان

?????? ?????...
قانون اصلاح ماده5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
سه شنبه, آذر 16, 1395 by دبیرخانه انجمن

قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

?????? ?????...
گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی
يکشنبه, آذر 14, 1395 by روابط عمومی انجمن

گزارش عملکرد هیأت مدیره درسال94 به مجمع عمومی مورخ 95/9/16

?????? ?????...
بودجه پیشنهادی
يکشنبه, آذر 14, 1395 by روابط عمومی انجمن

بودجه پیشنهادی سال95

?????? ?????...
گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی
يکشنبه, آذر 14, 1395 by روابط عمومی انجمن

گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی مورخ 95/9/16

?????? ?????...
ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطائی توسط بانکها
يکشنبه, آذر 14, 1395 by دبیرخانه انجمن

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطائی توسط بانکها

?????? ?????...
ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطائی توسط بانکها
يکشنبه, آذر 14, 1395 by دبیرخانه انجمن

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطائی توسط بانکها

?????? ?????...
ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطائی توسط بانکها
يکشنبه, آذر 14, 1395 by دبیرخانه انجمن

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطائی توسط بانکها

?????? ?????...
دستورالعمل اجرائی تأسیس موسسه پس انداز و تسهیلات مسکن
يکشنبه, آبان 09, 1395 by دبیرخانه انجمن

دستورالعمل اجرائی تأسیس موسسه پس انداز و تسهیلات مسکن

?????? ?????...