مسیر صفحه جاری : درباره انجمن»تاریخچه
تاریخچه انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی

دراجرای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران به منظورساماندهی سازندگان انبوه مسکن ،حمایت ازانبوه سازان مسکن با تشکیل انجمنهای صنفی کارفرمائی دردستورکاروزارت مسکن وشهرسازی قرارگرفت.درهمین راستا با تشویق سازمان مسکن وشهرسازی استان هیئت موسسی مرکب ازآقایان:جمشیدبرزگر- محمدعلی نجاری کهنموئی- سعیدجوادزاده- خلیل قلی پور وبهروزشفق نیا تشکیل ومقدمات تاسیس انجمن صنفی کارفرمائی انبوه سازان استان فراهم گردید.  
با توجه به فراخوان بعمل آمده ازکلیه انبوه سازان استان ،اولین جلسه مجمع عمومی درتاریخ 26/5/81 جهت تصویب اساسنامه پیشنهادی هیئت موسس وبرگزاری انتخابات هیئت مدیره تشکیل گردید.دراین جلسه اعضاء حاضرضمن تصویب اساسنامه پیشنهادی نسبت به انتخاب 5نفراعضاءاصلی هیئت مدیره و3نفربازرسان انجمن به شرح زیراقدام نمودند:
آقایان جمشید برزگر،محمدعلی نجاری،سعیدجوادزاده،اسماعیل قدری وداودکلاهدوزان به عنوان اعضاءاصلی هیئت مدیره به مدت دوسال وآقایان: حسین کرجانی، حمیدیزداندوست وخسرو بیرقی به عنوان بازرسان انجمن به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
درتاریخ 25/3/82 جلسه مجمع عمومی عادی به منظورارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره ،قرائت گزارش بازرسان وبررسی بودجه پیشنهادی تشکیل وحاضرین درجلسه نسبت به تایید عملکرد سال 81 هیئت مدیره و تصویب بودجه پیشنهادی اقدام نمودند.همچنین درتاریخ یادشده جلسه مجمع عمومی فوق العاده به منظور اصلاح پاره ای ازمواد اساسنامه نیزتشکیل واصلاحات پیشنهادی مورد تصویب اعضای حاضردرجلسه قرارگرفت.
با توجه به اتمام دوره یکساله بازرسان درجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که درتاریخ 29/4/82 تشکیل گردیده بود آقایان: خلیل قلی پور، حسین کرجانی ،حمید یزداندوست به عنوان بازرس جهت یکسال انتخاب گردیدند.
نظربه اتمام دوره دوساله هیئت مدیره ودوره یکساله بازرسان درانتخابات بعمل آمده درجلسه مجمع عمومی عادی که درتاریخ 24/4/83 برگزارگردید آقایان:جمشید برزگر،محمد علی نجاری، سعید جوادزاده،اسماعیل قدری وخلیل قلی پوربه عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دوسال وآقایان : حسین کرجانی ، حمید یزداندوست وسیف ا... شفیعی به عنوان بازرسان انجمن به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
نظربه پاره ای اشکالات درمتن اساسنامه مصوب ونیازبه اعمال اصلاحات لازم جلسه مجمع عمومی فوق العاده ای درتاریخ 7/11/83 تشکیل وکلیه پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده به مجمع مورد تصویب حاضرین درجلسه قرارگرفت افزایش مدت ماموریت هیئت مدیره ازدوسال به سه سال نیزجزو مصوبات این جلسه بود.
نظربه اتمام ماموریت یکساله بازرسان منتخب درجلسه مجمع عمومی مورخ 24/4/83 جلسه مجمع عمومی درتاریخ 17/5/84 به منظور انتخاب بازرسان جدید تشکیل وبا توجه به رای گیری بعمل آمده آقایان:یوسف علیزاده مباشر، حسین کرجانی وحبیب اله قزوینیان به مدت یکسال به عنوان بازرسان اصلی انجمن انتخاب گردیدند.
درتاریخ 11/5/85 جلسه مجمع عمومی به منظور انتخاب بازرسان تشکیل وازمجموع آراء ماخوذه آقایان :حسین کرجانی، یوسف علیزاده مباشر،ناصرغیاث خواه به مدت یکسال به عنوان بازرسان اصلی انجمن انتخاب گردیدند.
با توجه به اتمام ماموریت سه ساله هیئت مدیره ویکساله بازرسان انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره وبازرسان دردستورکارمجمع عمومی مورخ 22/5/86 قرارگرفت که با رای اعضای حاضردرجلسه آقایان: جمشید برزگر،محمد علی نجاری،سعید جوادزاده،خلیل قلی پور وناصر غیاث خواه به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقایان : صمد جدیدالاسلام ،یوسف علیزاده مباشروداود شادروان به عنوان بازرسان اصلی انجمن انتخاب گردیدند.
درجلسه مجمع عمومی مورخ 24/4/87 که به منظورارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره ،استماع گزارش بازرسان وبررسی بودجه پیشنهادی وانتخاب بازرسان تشکیل گردیده بود ونیز حاضرین درجلسه علاوه برتصویب عملکرد هیئت مدیره وبودجه پیشنهادی آقایان:صمد جدید الاسلام ،یوسف علیزاده مباشروداود شادروان را به عنوان بازرسان اصلی انجمن به مدت یکسال انتخاب نمودند.
درجلسه مورخ31/3/88 مجمع عمومی عادی سالانه نیزکه جهت ارائه گزارش عملکردهیات مدیره،استماع گزارش بازرسان،بررسی بودجه پیشنهادی وبرگزاری انتخابات بازرسان تشکیل گردیده بود حاضرین درجلسه علاوه برتصویب عملکردهیات مدیره وبودجه پیشنهادی آقایان صمدجدیدالاسلام،یوسف علیزاده مباشروداودشادروان رابه مدت یکسال دیگربه عنوان بازرسان اصلی انجمن انتخاب نمودند.
با توجه به اتمام ماموریت سه ساله هیئت مدیره ویکساله بازرسان انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره وبازرسان دردستورکارمجمع عمومی مورخ 25/7/89 قرارگرفت که با رای اعضای حاضردرجلسه آقایان: جمشید برزگر،محمد علی نجاری،سعید جوادزاده،محمدحسن علیزاده نظمی وناصر غیاث خواه به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقایان : اسماعیل قدری، داود شادروان ومحسن حقیقت نیا به عنوان بازرسان اصلی انجمن انتخاب گردیدند.
درجلسه مجمع عمومی مورخ 23/8/90 که به منظورارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره ،استماع گزارش بازرسان وبررسی بودجه پیشنهادی وانتخاب بازرسان تشکیل گردیده بود ونیز حاضرین درجلسه علاوه برتصویب عملکرد هیئت مدیره وبودجه پیشنهادی آقایان:اسماعیل قدری،داود شادروان ومحسن حقیقت نیارا به عنوان بازرسان اصلی انجمن به مدت یکسال انتخاب نمودند.
درجلسه مجمع عمومی مورخ 9/8/91 که به منظورارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره ،استماع گزارش بازرسان وبررسی بودجه پیشنهادی وانتخاب بازرسان تشکیل گردیده بود ونیز حاضرین درجلسه علاوه برتصویب عملکرد هیئت مدیره وبودجه پیشنهادی آقایان:اسماعیل قدری،داود شادروان ومحسن حقیقت نیارا به عنوان بازرسان اصلی انجمن به مدت یکسال انتخاب نمودند.
با توجه به اتمام ماموریت سه ساله هیئت مدیره ویکساله بازرسان انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره وبازرسان دردستورکارمجمع عمومی مورخ 27/7/92 قرارگرفت که با رای اعضای حاضردرجلسه آقایان: جمشید برزگر،سعید جوادزاده،محمدحسن علیزاده نظمی ،ناصر غیاث خواه ومحسن حقیقت نیا به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقایان : اسماعیل قدری، علی خادم حسینی ومهدی جوان به عنوان بازرسان اصلی انجمن انتخاب گردیدند.