مسیر صفحه جاری : قوانین و مقررات
آئین نامه ها و مقررات
 عنواناندازه تاریخ ایجادکلیک ها
قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن128.12 KBدانلود1395/03/18445
بودجه پیشنهادی سال 94 انجمن استان786.76 KBدانلود1394/11/080
ترازنامه سال 93 انجمن استان6.17 MBدانلود1394/11/080
گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی سال 943.08 MBدانلود1394/11/080
قانون اصلاح مالیات های مستقیمناشناسدانلود1394/05/310
اساسنامه انجمن انبوه سازان استان1.43 MBدانلود1393/09/250
بودجه پیشنهادی سال 93 جهت ارائه به مجمع عمومی سال 9353.21 KBدانلود1393/09/020
تراز مالی سال 92 جهت ارائه به مجمع عمومی سال 9341.71 KBدانلود1393/09/010
گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع عمومی سال 93152.94 KBدانلود1393/09/010
دستورالعمل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی انبوه سازان2.87 MBدانلود1393/08/240
ابطال لزوم دریافت کد رهگیری94.89 KBدانلود1393/08/220
سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری276.67 KBدانلود1393/08/070
مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن1.65 MBدانلود1393/06/300
آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان20.85 KBدانلود1393/05/130
خذف بیمه از بن کارگری853.98 KBدانلود1393/05/130
دستور العمل شماره 3 مسکن مهر2.29 MBدانلود1393/05/040
قانون پیش فروش ساختمان14.75 KBدانلود1393/03/03492
سیاست های کلی افتصاد مقاومتی17.29 KBدانلود1393/02/08360
قانون بودجه سال 9393.73 KBدانلود1393/02/08371
قانون کار جمهوری اسلامی ایران316.48 KBدانلود1393/02/08381
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران552.85 KBدانلود1393/02/08379
قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران400.04 KBدانلود1393/02/08372
سند چشم انداز ایران 1404854.72 KBدانلود1393/02/082290
قانون مالیاتهای مستقیم483.50 KBدانلود1393/02/08527
قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی16.58 KBدانلود1393/02/08525
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان726.81 KBدانلود1393/02/08409
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار64.00 KBدانلود1393/02/08398
سیاستها و خط مشی سازماندهی،حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن25.70 KBدانلود1393/02/08413
قانون حمایت از احیا،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری17.35 KBدانلود1393/02/083014
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن104.00 KBدانلود1393/02/08610
پیش نویس نظام کنترل ساختمان940.12 KBدانلود1393/02/08353